Artemisia ‘Parfum d Ethiopia’

  • Sweet smelling and vigorous pale green-silver foliage

Artemisia ‘Parfum d Ethiopia’